Odbiór dyplomów

I. Odbiór dyplomów

Na wniosek i koszt absolwenta, dokument może zostać wysłany pocztą. Podpisany wniosek należy przesłać na adres mailowy: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, pokój 308.

Dyplom można również odebrać osobiście w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, pokój 308, w godzinach 7-15.

tel.: +48 61 665 3504

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Politechnice Poznańskiej ogranicza się  do minimum bezpośrednie kontakty.

Przy odbiorze dyplomu należy przestrzegać następujących zasad:

- zakryć usta i nos

- przed wejściem zdezynfekować ręce

- zachować odległość 2 metrów pomiędzy osobami

- należy posiadać własny długopis

Najczęściej_zadawane_pytania

Status dyplomu należy sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: https://www-old.put.poznan.pl/pl/odbior-dyplomow/status-dyplomu

Informację można uzyskać również drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informujemy, iż udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

  • treść pytania (określenie przedmiotu sprawy),
  • imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),
  • numer albumu,
  • nazwa wydziału.

Przy odbiorze dokumentów konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 

II. Odpis w języku angielskim

Na wniosek studenta za dodatkową opłatą, zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów, Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu oraz odpis suplementu do dyplomu przetłumaczony na język angielski.

Pisemny wniosek o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.
 

III. Duplikat dyplomu

W przypadku utraty oryginału dyplomu absolwent może wystąpić do Uczelni z pisemnym wnioskiem o wydanie jego duplikatu. Duplikat dyplomu wystawiany jest na oryginale druku dyplomu, według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału dyplomu, bez fotografii.

W celu otrzymania duplikatu dyplomu absolwent powinien:

  • złożyć pisemny wniosek o jego wydanie do:

Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
pok. 309
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 3539

Opłatę za wystawienie duplikatu, absolwent uiszcza na konto Politechniki Poznańskiej o numerze:

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

IV. Karta przebiegu studiów

W celu otrzymania wyciągu z indeksu w języku polskim absolwent powinien:

  • złożyć pisemny wniosek o jego wydanie do:

Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
pok. 309
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 3539

  • dostarczyć indeks

V. Zaświadczenia

W celu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu studiów absolwent powinien:

  • zwrócić się z prośbą o jego wydanie na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres:

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
pok. 309
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 3539

Załącznik