Authored on

30.05.2021
Easter meeting of PUT around the world - Intercultural Café

[En]

On the 16th of April took place Easter meeting of PUT around the world - Intercultural Café

The meeting was divided into three parts: Presentations about Easter traditions in Poland, Ukraine, Rwanda, DR Congo and Nicaragua, decorations of eggs, competitions, and dinner.

"PUT around the world - Intercultural Café" is an initiative proposed by the LLL and International Education Office of Poznan University of Technology. The Intercultural Café aimed at integrating the academic community, cultural exchange, enlargement awareness about Poland among foreign students and awareness about the countries of origin of foreign students from the Poznan University of Technology.

Meetings are organized every month, concern different topics and are dedicated for both, polish and international students of Poznan University of Technology and universities in Poznan, as well as employees of the Poznan University of Technology

The event is a part of the project "PUT around the world - intercultural year" - supported by NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - Welcome to Poland project.

The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in the application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Photo gallery

[Pl]

16 kwietnia odbyło się wielkanocne spotkanie PP dookoła świata - kawiarenka międzykulturowa.

Spotkanie składało się z trzech części: prezentacji o tradycjach wielkanocnych w Polsce, na Ukrainie, w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga i Nikaragui, dekoracji jaj, konkursów oraz wspólnej kolacji.

"PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa" to inicjatywa Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Kawiarenka Międzykulturowa ma na celu integrację społeczności akademickiej, wymianę kulturową, poszerzanie wiedzy na temat Polski wśród studentów zagranicznych oraz wiedzy dotyczącej krajów pochodzenia studentów zagranicznych z Politechniki Poznańskiej.

Spotkania są organizowane co miesiąc,dotyczą różnych tematów i są skierowane do polskich i zagranicznych studentów Politechniki Poznańskiej i poznańskich uczelni oraz pracowników Politechniki Poznańskiej.

Wydarzenie jest częścią projektu „PP dookoła świata - rok międzykulturowy” - dofinansowanego w ramach programu NAWA - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - projekt Welcome to Poland.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

PL